Ritueel van reiniging en wijding


Soms zijn mensen in de ban van angsten voor de duivel, of voor boze invloeden. Soms door allerlei omstandigheden, soms doordat zij, of een huisgenoot, zich met duistere zaken hebben beziggehouden. Dan kan het voorkomen dat er een rituele reiniging en wijding gevraagd wordt, uiteraard zorgvuldig pastoraal begeleid.

Hieronder staat een ritueel dat ik gebruikt hebt in de praktijk. Voorbereid door en vergezeld van enkele pastorale medewerkers uit de kerk, is dit ritueel in het huis van een persoon uitgevoerd. V: Inleidende woorden
Wij zijn bij elkaar gekomen om dit huis en dit gezin onder de zegen van God te plaatsen. De kerk gebruikt hierbij gewijd water ter reiniging en heilige olie ter wijding. Met Pasen vieren we de overwinning van Christus over kwaad en dood. Het oude is voorbij, het nieuwe leven vangt aan. Daarom spreken we uit:


Votum en groet:
V: Onze hulp is de Naam van de Heer
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Wiens trouw eeuwig duurt
G: Die het werk van zijn hand niet loslaat.
V: De vrede van God zij met u allen
G: De vrede van God ook met u


Aansteken van de paaskaars, zingen:
Die ons voor het licht gemaakt hebt, dat wij leven, spreek licht, wees hier aanwezig in uw naam: Ik zal er zijn.


De bijbel zegt in de eerste brief van Johannes: (Bijbel in gewone taal)
5 Dit is de boodschap die we van Gods Zoon gehoord hebben, en die we aan jullie vertellen: God is licht. Er is helemaal geen duisternis in hem.
Stel dat we zeggen dat we met God verbonden zijn, maar intussen blijven we leven in de duisternis. Dan liegen we, en leven we niet volgens Gods waarheid. Maar als we leven in het licht, net zoals God in het licht is, dan zijn we als gelovigen met elkaar verbonden. Onze zonden worden dan vergeven. En we worden helemaal rein door het bloed van Gods Zoon, die voor ons gestorven is. Als we zeggen dat we nooit iets verkeerds doen, bedriegen we onszelf. Gods waarheid is dan niet in ons. Maar als we onze zonden eerlijk aan God vertellen, zal hij ons vergeven. Hij zal al het kwaad uit ons weghalen, zodat we helemaal rein worden. Want God is trouw en rechtvaardig.


V: Gebed
God en vader van alle mensen, hier zijn wij, mensen die het goed bedoelen maar vaak falen. Hier zijn wij, mensen van goede wil maar vaak onvrij en liefdeloos. Kom ons dan tegemoet en zend uw Geest, zend de heilige Geest van Christus, die vrij maakt en ons leven reinigt en heiligt. Daarom, o God,
V: voor de dingen die wij gedaan hebben en waarvan we spijt hebben, vragen wij u
G. Ontferm u Heer
V:  Voor de dingen die we niet gedaan hebben en waarvan we spijt hebben, vragen wij u
G. Ontferm u Heer
V: Voor de kwetsende woorden die we hebben gezegd, voor de bemoedigende woorden die we niet hebben gezegd. Voor onvoltooide taken, voor onvervulde verwachtingen, God van alle tijden, hoor wat wij in stilte tegen u willen zeggen  (stil gebed)… vragen wij u:
G. Ontferm u Heer


V: De bijbel zegt: (Romeinen 8)
Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij van ons houdt. En niets kan dat veranderen: geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven: God houdt van ons!


V: NN, eenmaal ben jij gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vandaag willen wij samen jouw doop gedenken en opnieuw om de doorwerking ervan te bidden. Dat doen we door het ritueel van doopgedachtenis, dat we in onze gemeente houden. Daarna ontvang je een kruisje met water op je voorhoofd.


Psalm 51 zegt: Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
13verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw heilige geest niet van mij weg.
14Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.


V: Bidden we het gebed over het water:
Gezegend bent u, Heer onze God, Vader van heel de schepping, door het water van onze doop heeft u ons het nieuwe leven aangeboden. Laat dit water ons dan herinneren aan de liefde die u ons schonk in onze doop en help ons als nieuwe mensen te leven. Amen.


V: Een keuze voor Christus is ook actief weerstaan wat daarmee niet klopt. Daarom beginnen we met deze oude woorden:


Vg.  jij die je doop wilt gedenken, jij die uitziet naar de Geest van God:
Verhef je stem en antwoordt:
Wil je de Heer, je God dienen
En naar zijn stem horen?
Gem. JA, DAT WIL IK
Vg. Wil je je verzetten tegen alle machten
Die als goden over ons willen heersen?
Gem. JA ,DAT WIL IK
Vg. Wil je ieder slavenjuk afwerpen, opstaan en
En leven in de vrijheid van Gods kinderen?
Gem. JA, DAT WIL IK


Doopgedachtenis: de Geest van God maakt jou levend.


Zingen: God, U bent liefde, bron van het leven


V: De doop maakt ons los van oude pijn en oude fouten. Na de reiniging komt de wijding. Er is nieuwe ruimte in onze geest, als een keurig opgeruimd huis. Een huis geschikt voor de Geest van God die in ons wil wonen en kracht wil geven. Daar gebruikt de kerk olie voor, die vorige maand met Pasen nieuw gewijd is. Olie is het teken van de heilige Geest. De Geest van God die heel maakt. De bijbel zegt:


14Laat iemand die niet gezond is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. 15Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan.  (Jacobus 5:14,15)


Laten we bidden:
Almachtige en barmhartige God, geef, zo bidden wij, dat NN door de inwoning van uw Heilige Geest verlicht mag worden en gesterkt tot waardig leven, in de vrijheid van Gods kinderen, met vreugde, met lichamelijke en geestelijke kracht, door Jezus Christus onze Heer, die met u en de Heilige Geest, een enig God leeft en regeert in eeuwigheid, Amen.


Zalving: ontvang de Geest die levend maakt.


Zegen van St. Patrick
Christus zij voor jullie
om je de juiste weg te wijzen.
Christus zij naast jullie
om je in de armen te sluiten en
te beschermen tegen gevaren van links en rechts.
Christus zij achter jullie
om je te bewaren voor gemene
aanvallen van anderen.
Christus onder jullie
om je op te vangen als je dreigt te vallen
Christus zij in jullie
om je te troosten als je verdrietig bent.
Christus zij om jullie heen
om je te verdedigen als mensen over je heen vallen.
De Heer zij boven jullie
om je te zegenen.
Moge de Drie-Ene God zich over jullie ontfermen.
nu en altijd.


Wijding van het huis
V: Een huis is niet vanzelf een thuis. In elke kamer zijn wel herinneringen aan minder goede tijden, aan ruzies en misverstanden, aan mensen die elkaar pijn doen. Vandaag mag er een nieuw begin zijn. Dit huis mag een zegen ontvangen, in elke kamer mag de vrede dalen. Dat is een geschenk, een geschenk dat jullie zelf waar maken in jullie leven met elkaar.


De bijbel zegt:
Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. (Psalm 127:1)


Laten we bidden:
Heer, u zegt: zie ik sta aan de deur en klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, dan zal ik bij hen binnengaan en maaltijd met hen houden.
Daarom bidden wij u:
Vul dit huis met uw aanwezigheid en wees de metgezel van allen die hier wonen. Zegen hun binnenkomen en hun uitgaan, sta hen bij in hun werk en hun rust, in de vrijheid ons gebracht door Jezus Christus, onze Heer, amen.


We lopen de kamers langs met de paaskaars en met het doopwater. 

V besprenkelt de kamer met palmtakjes en water.


In elke kamer wordt een deel voorgelezen uit  psalm 139


HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.


V: Zegen deze (slaap)kamer zodat hij/zij die er in rust, geankerd mag zijn in uw vrede, geïnspireerd door uw Geest en levend uit uw liefde,
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest!


Allen: Vrede van God!
Zingen: Daar waar liefde is, daar is God, daar waar liefde is, daar is God.

(Andere kamers etc..:
4Geen woord ligt op mijn tong,
of u, HEER, kent het ten volle.
5U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.
6Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.
Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
8Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.
9Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
10ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.
11Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,’
12ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.
13U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
14Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
15Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.
16Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.
17Hoe rijk zijn uw gedachten, God,
hoe eindeloos in aantal,
18ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.
23Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
24zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.)


Dankgebed en voorbede voor het gezin, afgesloten met:


Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.


Zegen
G: Amen.

Sporen van God
Kun je iets van God merken ? Misschien wel.
Map
Info